Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balli E., Sigeze Güney Ç., Manga M., Birdir S., Birdir K., "The relationship between tourism, CO2 emissions and economic growth: a case of Mediterranean countries", Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Manga M., Balli E., "Turizm, Ekonomik Büyüme, Ticari Açklk ve Finansal GeliúmeArasndaki øliúki: Türkiye Örne÷i", Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 2019
Gümüş Akar P., Manga M., Bal H., "Havayolu Taşımacılığında Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği", GAUN-JSS, 2019
Manga M., "Orta Gelir Tuzağı Bağlamında İhracatta Ürün Çeşitliliği ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019
Manga M., Bal H., "Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Bağlamında İnovasyonun Etkisinin Ampirik Analizler ile Test Edilmesi", doğuş üniversitesi dergisi, 2019
Manga M., Balli E., Güreşçi G., "ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ", DUMLUPINAR ÜNİVERSİTES İ SOSYAL BİLİMLER DERGİS İ, 2019
Balli E., Sigeze Güney Ç., Manga M., "ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BDT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
Bal H., Akça E.E., Manga M., "Türkiye’de Finansal Gelişme ve EkonomikBüyüme Bağlantısı: Bootstrap YaklaşımınaDayalı Nedensellik Analizi", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, 2018
Algan N., Balcilar M., Bal H., Manga M., "Terörizmin Türkiye Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma", Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.17, pp.147-160, 2017
Bal H., Manga M., Gümüş Akar P., "HAVACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.353-366, 2017
Destek M.A., Okumuş İ., Manga M., "Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: FinansalKuznets Eğrisi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.18, 2017
Bal H., Akça E.E., Manga M., "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE İKTİSADİPERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE YÖNETİŞİMGÖSTERGELERİNİN ARACILIK ETKİSİ BRICS ÜLKELERİNDEN AMPİRİK BULGULAR", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, 2016
Destek M.A., Balli E., Manga M., "The Relationship between CO2 Emission Energy Consumption Urbanization and Trade Openness for Selected CEECs", Research in World Economy, vol.7, 2016
Bal H., Manga M., Balli E., Destek M., "Does Purchasing Power Parity Hypothesis Hold for Latin American Countries", Çukurova Üniversitesi i.i.b.f dergisi, vol.20, pp.167-177, 2016
Manga M., Destek M.A., Düzakin E., "Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi Zamanla Değişen Nedensellik Yaklaşımı", Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.20, pp.65-78, 2016
Bal H., Algan N., Manga M., Balli E., "Orta Gelir Tuzağının Belirleyenleri Üzerine Bir Deneme Tayland Türkiye Ve Çin", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.347-360, 2016
Bal H., Algan N., Manga M., "Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme Farklılıkları", Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, cilt.19, ss.123-142, 2015
Manga M., Bal H., Algan N., Kandir E.D. , "BEŞERİ SERMAYE FİZİKSEL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ1", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.45-60, 2015
Balli E., Manga M., "ULUSAL İNOVASYON KAPASİTESİ ÜZERİNE BİR DENEME OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015
Bekmez S., Manga M., "Türkiye nin Elektrik Tüketimine Karşı olan Bağımlılığı ve Verimliliği Esneklik ve VAR Analizi", Verimlilik Dergisi, ss.41-63, 2013
Bekmez S., Manga M., "Türkiye de Enerji Sektörünün Geçmişi ve Geleceği", İktisat ve Toplum, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal H., Manga M., Erdoğan E., "Linder Hipotezinin Geçerliliğinin Çekim Modeli ile Test Edilmesi: Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomileri", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, ,
Ildirar M., Bal H., Manga M., "DOĞALGAZ TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ", II Uluslararası Ekonomi, Sİyaset ve Yönetim Sempozyumu, ,
Bal H., Manga M., Erdoğan E., "DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEĞİ", Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE,
Manga M., Destek M.A., "BGLGG GLETGgGM TEKNOLOJGSG, EKONOMGK BÜYÜME VE ELEKTRGK TÜKETGMG: TÜRKGYE GÇGN BULGULAR", IV.UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ,
Balli E., Manga M., Sigeze Güney Ç., "TÜRKİYE’xxDE TURİZM, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK, TİCARET AÇIKLIĞI VE EKONOMİKBÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ", International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, ,
Manga M., Sigeze Güney Ç., Algan N., "EKONOMİK BÜYÜME, YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİARASINDAKİ İLİŞKİ: BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÖRNEĞİ", International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, ,
Manga M., Destek M.A., "Vergi Türlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı", II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, ,
Destek M.A., Manga M., "TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERGNDEKİ ETKİLERİNİNKARgILAŞTIRILMASI", IV.UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ,
Destek M.A., Manga M., Algan N., "Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Doğal Kaynak LanetiHipotezi Geçerliliğinin İncelenmesi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, ,
Bal H., Akça E.E., Manga M., "Türkiye’de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi", International Congress onPolitic, Economic and Social Studies, Ankara, TÜRKIYE, , pp.160-160
Balli E., Çam S., Manga M., Sigeze Ç., "The Relationship between Energy Use, GDP, Carbon dioxide emissions, Population, Financial Development and Industrialization: The Case of Turkey", 31st International Academic Conference, London, ,
Balli E., Manga M., Sigeze Ç., "The Relationship between Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from OECD countries", 8th Economics & Finance Conference, ,
Bal H., Tanriöver B., Manga M., "Etkin Enerji Kullanımı Bakımından Türkiye Ekonomisinin MINT Ülkelerindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir ayrıştırma Analizi", Uluslararası avrasya Ekonomileri Konferansı, ,
Bal H., Gümüş Akar P., Manga M., "Havayolu Taşımacılığı Talep Esnekliği Üzerine Ampirik BirAnaliz: Türkiye Örneği", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, ,
Özdemir P., Bal H., Manga M., "“GOVERNANCE CRITERIAS EFFECTS ON DOMESTICORIGINAL SIN INDICATORS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY", INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, ,
Bal H., Manga M., Gümüş Akar P., "Havayolu Taşımacılığı Talebi İle Ekonomik BüyümeArasındaki İlişkinin İncelenmesi Türkiye Örneği", ICOMEP 2016, ,
Manga M., Balli E., "Orta Gelir Tuzağının Değerlendirilmesi Tayland ve ÇinÖrneği", ICOMEP 2016, ,
Bal H., Algan N., Manga M., Destek M.A., "Okun Katsayısı nın Yapısal Kırılmalar Altındaİncelenmesi Türkiye Örneği", ICOMEP 2016, ,
Algan N., Balcilar M., Bal H., Manga M., "Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi Türkiye Örneği", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, ,
Bal H., Algan N., Manga M., Balli E., "Orta Gelir Tuzağının Belirleyenleri Türkiye Örneği", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, ,
Manga M., Destek M.A., Tekeoğlu M., Düzakin E., "Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi Türkiye Örneği", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, ,
Bal H., Balli E., Manga M., "Purchasing Power Parity in Selected Latin American Countries", 19th International Academic Conference, ,
Balli E., Tekeoğlu M., Manga M., "Testing the National Innovative Capacity of Selected Countries", 19th International Academic Conference, ,
Algan N., Balli E., Manga M., "Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi Geçiş Ekonomileri Örneği", ECON-ANADOLUIV.Anadolu International Conferencein Economics, ,
Bal H., Akça E.E., Manga M., Balli E., "FDI ve GDP Arasindaki İlişkide Küresel Yönetişim Göstergelerinin Aracilik Etkisi Brics Ülkelerinden Ampirik Bulgular", ECON-ANADOLU IV. Anadolu International Conference in Economics,, ,
Bal H., Algan N., Balli E., Manga M., "Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme", ECON-ANADOLU-IV.AnadoluInternationalConferenceinEconomics, ,
Bal H., Algan N., Manga M., Kandir E.D. , "Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Brics Ülkeleri Ve Türkiye Örneği", International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, ,
Bal H., Algan N., Manga M., "Brics Ülkeleri Ve Türkiye De Beşeri Sermaye Ekonomik Büyüme Ve İhracat Üçlüsü", 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan,, ,
Bekmez S., Manga M., "Does Energy Consumption Determine Economic Development", Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, ,
Bekmez S., Manga M., "Dynamics of Electricity Consumption in Turkey and Spain", Proceedings of International Conference on Economics, Finance and Banking, Bişkek, ,
Bekmez S., Manga M., "Consumption in Housing and Industry The Case of Turkey", Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, ,
Bekmez S., Manga M., "Türkiye de Elektrik ve Petrol Tüketimi", 17. Ulusal İktisat Sempozyumu:, TÜRKIYE,
Bekmez S., Manga M., "Economic Dynamics of Electricity Consumption in Turkey Germand and Greece", Eurasia Business and Economics Society Conference , Varşova, Polonya, ,
Bekmez S., Manga M., "Elektrik Tüketiminin Belirleyenleri Türkiye Ekonomisi Örneği", III. Uluslar arası Ekonomi Konferansı (TEK), TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Manga M., "İnovasyon kavramının değişen yüzü", in: 21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri, Zeynep Köse, Fatma Gül Bilginer, Eds., Hiperlink Yayınları, 2019
Manga M., Balli E., "Enerji ve Çevre Ekonomisi", Ekin Yayınevi, 2019
Doker A.C., Manga M., "Karbon Emisyonunun Makro Ekonomik Belirleyicileri: MINT Ülkeleri Üzerine ARDL Yaklaşımı (1980-2015)", in: Ekonometride Güncel Konular, Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal, Eds., Gazi Kitapevi, 2018
Manga M., "İNOVASYON VE TURİZM", in: MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERLETURİZM EKONOMİSİ, Nalan Işık, Eda Dineri, Eds., nobel yayınevi, 2018
Bekmez S., Manga M., "Türkiye’nin Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üçlüsü,", Farklı Boyutlarıyla Türkiye de Kalkınma, Selahattin Bekmez, Ed., efil, 2016
Bekmez S., Manga M., "Türkiye Ekonomisinin Konut ve Sanayide Enerji Bağımlılığının Ölçülmesi", Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya İle Ekonomik İlişkiler, Dürdane Şirin Saraçoğlu- Fahriye Öztürk , Ed., İmaj Yayınevi, Ankara, ss.119-144, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi