Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koçak D., "İstismarcı Yönetimin Prososyal Motivasyon Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Etkisi", İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, pp.517-528, 2019 (Link)
Çınar O., Koçak D., "LEADER-MEMBER EXCHANGE AS THE MEDIATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND JOB SATISFACTION", Journal of Global Strategic Management, vol.13, pp.45-54, 2019 (Link)
Koçak D., "ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEUYARLAMASI VE İŞTE KALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.7, pp.58-77, 2019 (Link)
Koçak D., Kerse G., Yücel İ., "AŞIRI İŞ YÜKÜ İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA", SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.20, pp.374-389, 2019 (Link)
Kerse G., Koçak D., Yücel İ., "Örgütsel Vatandaşlığın Zorunlu Olması İş Tatminini Etkiler Mi? İşStresi Bağlamında Bir İnceleme", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.547-560, 2019 (Link)
Koçak D., "Örgütsel Adalet ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındakiİlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, vol.11, pp.1001-1024, 2019 (Link)
Koçak D., "Kişi-Örgüt Uyumu, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1487-1508, 2018 (Link)
Koçak D., Yücel İ., "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.683-704, 2018 (Link)
Koçak D., Kerse G., Babadağ M., "PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ, DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARKET ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.6, pp.584-605, 2018 (Link)
Kerse G., Koçak D., Özdemir Ş., "Does The Perception of Job Insecurity Bring Emotional Exhaustion? The Relationship between Job Insecurity, Affective Commitment and Emotional Exhaustion", Business and Economics Research Journal, vol.9, pp.651-663, 2018 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , cilt.10, ss.74-89, 2018 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, no.1624-7215, ss.297-321, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Yücel İ., Koçak D., "PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , cilt.7, ss.147-161, 2017 (Link)
Çınar O. , Koçak D., "Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, no.2148-9289, ss.1-24, 2017 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "Örgüt Kültürü ile Personel Güçlendirme Arasindaki Ilişkiye Yönelik Bir Araştirma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-24, 2016 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.45-64, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çınar O., Koçak D., "Leader-member exchange as the mediator of the relationship between perceived organizational support and job satisfaction", 15th International Strategic Management Conference, Poznan, POLONYA, 27-29 Haziran 2019, pp.257-264
Koçak D., "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK İLE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACI ETKİSİ", 3 rd International Management and Social Sciences Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2019, pp.75-75
Kerse G., Babadağ M., Koçak D., "DEĞER UYUMUNUN ROL ÖTESİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ETKİSİ: DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ", 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26 Nisan - 28 Haziran 2018, pp.1-5 (Link)
Kerse G., Koçak D., Yücel İ., "ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME", UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, vol.2, pp.1378-1385 (Link)
Koçak D., Kerse G., Yücel İ., "ÇALIŞANLAR AŞIRI İŞ YÜKLERİNDEN ÖTÜRÜ AİLELERİ İLE ÇATIŞMA YAŞARLAR MI? HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME", UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, vol.2, pp.1386-1392 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracı Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme", IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Paris, FRANSA, 26-27 Nisan 2018, pp.108-108 (Link)
Babadağ M., Kerse G., Koçak D., "ZAMAN HIRSIZLIĞI ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI VE NEPOTİZM ALGISI İLE ZAMAN HIRSIZLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ", 26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.198-204 (Link) (Özet)
Koçak D., Kerse G., Babadağ M., "Psikolojik Sözleşme İhlali, Duygusal Emek Ve Sinizm Arasındaki İlişki: Market Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama", 3rd Eurasian Conference on Language & Social Sciences (ECLSS2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.28-28
Koçak D., "Örgütsel Adalet ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 3rd Eurasian Conference on Language & Social Sciences (ECLSS2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.27-27
Yücel İ., Koçak D., "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, İZMİR, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.45-45 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Moderatör Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, UKRAYNA, 11 Temmuz - 13 Ağustos 2016, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koçak D., "KARİYER PLANLAMA", in: KARIYERTEMEL KAVRAMLAR, YÖNETIMI,GÜNCEL KONULAR, Doç. Dr. Erdoğan Kaygın ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Zengin, Eds., Eğitim Yayınevi, Konya, pp.107-121, 2019
Koçak D., "ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI (COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOUR)", ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DÜZLEMİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR, "Karabey C. N.", "Kerse G.", Ed., Gazi Kitabevi , Ankara, ss.141-166, 2019
Koçak D., "JAR-145 Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği", Havacılık Kuralları, "Masat M.", Ed., atatürk üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016 (Link)
Koçak D., " Havayolu Taşımacılığında Permi ve Slot Kavramları", Havayolu Taşımacılığı, "Masat M.", Ed., Atatürk üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016 (Link) (Özet)
Koçak D., " Havayolu İşletmelerinin Ekonomik Özellikleri", Havayolu Taşımacılığı, "Masat M..", Ed., Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016 (Link) (Özet)
Koçak D., Ed., "Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri ", atatürk üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, ERZURUM, 2016 (Link)
Koçak D., "Havaaracı Sertifikasyonu", Havacılık Kuralları, Masat Mehmet , Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, 2016
Koçak D., "Havayolu Taşımacılığında Stratejik Yönetim", Havayolu Taşımacılığı , "Masat M..", Ed., Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016 (Link) (Özet)
Yücel İ., Koçak D., "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2016
Koçak D., "JAR–66 Havaaracı Bakım Personelinin Lisanslandırılması", Havacılık Kuralları, "Masat M.", Ed., atatürk üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-19, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi