Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurnaz E., "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", muhasebe ve vergi uygulamaları dergisi,
Kurnaz E., Naktiyok S., "TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALANÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VEKAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Business Management Studies: An International Journal, vol.6, pp.332-344, 2018
Karcioğlu R., Kurnaz E., "TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE(AB) ÜYELİK SÜRECİ KAPSAMINDAKAMU SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİMKÜLTÜRÜ: KAMU İÇ DENETÇİLERİNEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Muhasebe ve Denetime Bakış, pp.1-18, 2017
Karcioğlu R., Kurnaz E., "Kamu Kurumlarında İç Denetim FaaliyetlerininYürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti:Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma", İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, pp.67-88, 2017
Karcioğlu R., Kurnaz E., "TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM YAKLAŞIMI: KAMU İÇ DENETÇİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.1087-1104, 2017
Serçemeli M., Kurnaz E., "Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli(TKM) İle Araştırılması", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.43-52, 2016
Serçemeli M., Kurnaz E., Özcan M., "Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, pp.261-276, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurnaz E., "BAĞIMSIZ DENETİM VE ADLİ MUHASEBE AÇISINDAN KANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, , pp.66-66
Karcioğlu R., Kurnaz E., "İÇ DENETİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİN AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, TÜRKIYE, , pp.160-160
Kurnaz E., "GELECEĞİN İÇ DENETİM YAKLAŞIMI: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ÜSTLENEN DENETİM ANLAYIŞI", Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, TÜRKIYE, , pp.63-63
Öztürk M., Karcioğlu R., Kurnaz E., "MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMEYAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİNE BAKIŞAÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, , pp.73-73
Karcioğlu R., Kurnaz E., "KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLARIN TESPİTİ:KAMU İÇ DENETÇİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Ekonomi, Finans veYönetim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.21-22
Kiral H., Kurnaz E., Serçemeli M., "İÇ DENETİM FAALİYETLERİNDE KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI (İÇDEN) KULLANIMININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ARAŞTIRILMASI", 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, , pp.25-25
Kurnaz E., "6102 SAYILI YENi TÜRK TiCARET KANUNU’xxNUN GETiRDiĞİ YENiLiKLER HAKKINDA MUHASEBE VE VERGi UYGULAMALARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCiLERiNiN FARKINDALIĞI ÜZERINE BİR ARAŞTIRMA", XXXII. TORKiYE MUHASEBE EGiTiMi SEMPOZY’xxU, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiral H., Kurnaz E., Serçemeli M., "İç Denetim Faaliyetlerinde Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanımının TeknolojiKabul Modeli İle Araştırılması", PROF. DR. FEHMİ YILDIZ ANISINAMUHASEBE FİNANS VE DENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2017, ÇALIYURT, Kıymet Tunca,GÜNAY, Süleyman Gökhan, Ed., Trakya Üniversitesi Yayın No:191, Edirne, ss.296-320, 2017
Kurnaz E., "tazminat muhasebesi", sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
Kurnaz E., "Rücu İşlemleri ve Muhasebesi", sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
Kurnaz E., Elmas B., "EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ", mali tablolar analizi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
Kurnaz E., "maliyet muhasebesine giriş", maliyet muhasebesi I, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
Kurnaz E., "SOVTAJ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ", sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi