Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Triana M.D.C. , Richard O.C., Yücel İ., "Status incongruence and supervisor gender as moderators of the transformational leadership to subordinate affective organizational commitment relationship", PERSONNEL PSYCHOLOGY, vol.70, pp.429-467, 2017 (Link)
Yücel İ., Mcmillan A. , Richard O.C., "Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment?", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, vol.67, pp.1170-1177, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel İ., Kılıç E., "Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven – Erzincan Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.81-93, 2018 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACIETKİSİNİN İNCELENMESİ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.683-704, 2018 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA", MANAS Journal of Social Studies, vol.7, no.2, pp.1-25, 2018 (Link)
Ribeiro N. , Yücel İ., Gomes D. , "How transformational leadership predicts employees’ affective commitment and performance", International Journal of Productivity and Performance Management, vol.1, no.9, pp.1901-1917, 2018 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİS, cilt.10, ss.74-89, 2018 (Link)
Yücel İ., "The moderating effect of gender on the relationship between workplace mobbing and intent to quit work – “Which one is more difficult: to be a man or a woman?”", International Journal of Development and Sustainability (IJDS), vol.6, pp.1610-1620, 2017
Yücel İ., Koçak D., "PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , cilt.7, ss.147-161, 2017 (Link)
Alagöz G., Güneş E., Yücel İ., "ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.305-316, 2017 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "Örgüt Kültürü ile Personel Güçlendirme Arasindaki Ilişkiye Yönelik Bir Araştirma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-24, 2016
Yücel İ., Çetinkaya B. , "Birey-Örgüt Uyumu İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği", Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.-8, ss.-31-45, 2016 (Link)
Yücel İ., Akgül İ., "Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.-17, ss.-187--207, 2016 (Link)
Yücel İ., Palabıyık N., "Virtüöz Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.213-232, 2016
Yücel İ., Ilgın K.S., "Yaş Ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.623-643, 2016
Yücel İ., Koçak D., "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Erzincan Üniversitesi SBE, cilt.7, 2015
Yücel İ., Buket Ç., "Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki veÇalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerindeki Etkisi Bazen Hoşlanmasak da Kalmak Zorunda Olabiliriz", Atatürk Üniversitesi SBE dergisi, cilt.3, 2015
Yücel İ., Polat M., "Career Adapt-Abilities Scale (Caas) - Turkey Form” Psychometric Properties And Construct Validity", International Journal of Economics, Commerce and Management, vol.3, pp.67-74, 2015 (Link)
Yücel İ., Richard O.C., "Transformational Leadership, Subordinate Experience, and Subordinate Organizational Commitment: Different Leadership Strokes for Different Folks", Boğaziçi Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies , no.1, pp.19-51, 2013
Yücel İ., "Örgütlerde İzlenim Yönetimi Ve Taktikleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", Akademik Bakış Dergisi, pp.1-20, 2013
Demirel Y., Yücel İ., "The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry", International Journal of Business and Management , vol.2, no.3, pp.26-37, 2013
Yücel İ., Demirel Y., "Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerine Etkisi: “Başka Bir Yol Daha Olmalı!", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.159-179, 2013
Yücel İ., Özkalan S.Ö., "Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma ve Nepotizm", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.247-277, 2012
Yücel İ., "İş Tatmini ile Tükenmişlik Duygusu Arasındaki İlişki ve Algılanan Örgütsel Desteğin Bu İlişki Üzerindeki Etkisi-Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-21, 2012
Demirel Y., Seçkin Z., Yücel İ., "A Comparative Study on the Relationship between the Management of Diversity and Job Satisfaction", Interdisciplinary Journal of Research in Business , vol.2, no.7, pp.12-25, 2012
Yücel İ., Demirel Y., "Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.19-48, 2012
Yücel İ., Bektaş Ç., "Job Satisfaction, Organizational Commitment And Demographic Characteristics Among Teachers İn Turkey: Younger İs Better?", Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol.46, pp.1598-1608, 2012
Yücel İ., "Examining the Relationships among Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention: An Empirical Study", International Journal of Business and Management , no.20, pp.44-58, 2012
Yücel İ., Demirel Y., "A Comparative Study in Turkey on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviors", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences , pp.94-105, 2012
Yücel İ., "Entrepreneurial orientation, Executives’ Individualism and Firm Performance: the Moderating Role of Executives’ Individualism", Far East Journal of Psychology and Business, vol.5, no.3, pp.63-77, 2011
Yücel İ., "Öğrenen Örgüt Üzerinde Örgüt Kültürünün Etkisinin Yapısal Eşitlik Model ile Analizi- Kayseri ve Konya Örneği", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.265-284, 2009
Yücel İ., Yeniçeri T., "Satış Temsilcilerinin Performanslarına Yönelik Bir Pilot Araştırma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.223-238, 2009
Yücel İ., Yeniçeri T., "Müşteri İlişkileri, Örgütsel Bağlılık, Plânlama, Öğrenme Yönlülük, Uyum Sağlayıcı Davranış ile Satış Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.137-157, 2009
Yücel İ., Yeniçeri H., "İhracat Yapan KOBİ’lerin İnsan Sermayesi, Örgütsel Sermaye, Dışsal Sermaye İle İhracat Performansı İtibariyle Gruplandırılması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.707-719, 2008
Yücel İ., Karcioğlu F., "Aile İşletmeleri Açısından Girişimci Liderlik ve Önemi - ETSO’ya Bağlı Aile İşletmelerinde Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.97-119, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ribeiro N., Yücel İ., Gomes D.R., "Liderança transformacional e desempenho dos colaboradores: O papel mediador do empenhamento afetivo", IX SIMPÓSIO SOBRE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL, Tomar, PORTEKIZ, 24-26 Mayıs 2018, pp.47-47 (Link)
Koçak D., Kerse G., Yücel İ., "ÇALIŞANLAR AŞIRI İŞ YÜKLERİNDEN ÖTÜRÜ AİLELERİ İLE ÇATIŞMA YAŞARLAR MI? HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME", UMTEB IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, , , vol.2, pp.1386-1392
Yücel İ., "Relationship Between Work Overload and Intent To Quit and Moderating Effects of Perceived Organizational Support on The Relationship: A Case of Call Center", IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , Paris, FRANSA, 27-28 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracı Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme", IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , Parsi, FRANSA, 27-28 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Kerse G., Koçak D., Yücel İ., "ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME", UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, , , vol.2, pp.1378-1386
Yücel İ., Palabıyık N., "BİR İŞYERİNDE BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN KARİYER ÇAPALARI İLE PROAKTİF İŞ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ", 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ P, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.1-1
Yücel İ., "THE MODERATING EFFECT OF GENDER ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE MOBBING AND INTENT TO QUIT-”WHICH ONE IS MORE DIFFICULT: TO BE A MAN OR A WOMAN?”", The International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2017 (IAC-MEM 2017), Budapest, Hungary, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.80-80
Alagöz G., Güneş E., Yücel İ., "Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri: Bir Alan Araştırması", INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, VAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.72-72
Yücel İ., Koçak D., "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, İZMİR, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.45-45 (Link)
Triana M., Pinkham B., Yücel İ., "”Supervisor-subordinate incongruence in power distance orientation and subordinate work outcomes”", 2017 Annual Meeting of the Academy of Management. Date(s): August 4, 2017 - August 8, 2017., Atlanta, A.B.D., 4-8 Ağustos 2017, vol.2017, pp.11878-11878
Yücel İ., "Otantik Liderlik ve Örgütsel Güvem-Erzincan Üniversitesinde Bir Uygulama", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.707-720 (Link)
Yücel İ., Koçak D., "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Moderatör Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, UKRAYNA, 11 Temmuz - 13 Ağustos 2016, pp.---
Miller C., Richard O.C., Yücel İ., Carmen M.T.D., "The Differential Effects of Leader-Follower Gender In Pink Collar Settings", 9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI), Nicosia, GUNEY KIBRIS RUM CUM., 22-24 Haziran 2016, pp.--- (Link)
Miller C., Richard O.C., Triana M., Yücel İ., "When Men Are in the Minority: The Differential Effects of Leader-Follower Gender in Pink Collar Settings ", 2016 Southern Management Association, North Carolina, A.B.D., 25 Eylül - 29 Nisan 2016, pp.30-30 (Link) (Abstract)
Sakal Ö., Yücel İ., "Subjektif Kariyer Başarısı Tükenmişliği Açıklar mı Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma", II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp..-.
Sakal Ö., Yücel İ., ""Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme", Subjektif Kariyer Başarısı Tükenmişliği Açıklar Mı?: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma", Ejer Congress 2015 Conference Proceedings, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.671-674
Demirel Y., Yücel İ., "The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry ", 7th International Academic Conference, Prag, CEK CUM., 1-4 Eylül 2013, pp.146-146 (Link)
Yücel İ., Bektaş Ç., "Job satisfaction, organizational commitment and demographiccharacteristics among teachers in Turkey: Younger is better? ", 4th World Conference on Educational Sciences , Barselona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.15-15
Yücel İ., Yeniçeri T., "İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Kriz Dönemlerinde Vergi Etkisi", 10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, UKRAYNA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2012, pp.1065-1072
Yeniçeri T., Yücel İ., "Örgütsel Bağlılık ve İçsel Pazarlama: Çalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerine Etkisi", 10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, UKRAYNA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2012, pp.1073-1082
Yildirim M.H., Yücel İ., Zengin Y., "The Comparison of SMEs with High Entrepreneurial Orientation and SMEs with Low Entrepreneurial Orientation", Ankara University International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century , ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2009, pp.203-214
Erciş A., Ünsal S., Bilgili B., Yücel İ., "A Study in Erzurum on the Attitudes of Small and Medium Sized Entrepreneurs Towards Logistics Services", Dokuz Eylül University The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2004, pp.59-77
Yücel İ., Karcioğlu F., "Aile İşletmeleri Açısından Girişimci Liderlik ve Önemi -ETSO’ya Bağli Aile İşletmelerinde- Bir Uygulama", 1. Aile İşletmeleri Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2004, ss.415-423
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yücel İ., Koçak D., "Örgüt Kültürü Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık", EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA, 2016
Yücel İ., "Örgüt Kültürü", Yönetim Becerileri , Yazıcı N., Ekici K.M., Ed., Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara, ss.73-90, 2013
Yücel İ., "Transformasyonel Liderlik", Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar , Demirel Y.,Yeniçeri Ö., Ed., Bursa,Ekin Yayınevi Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.143-162, 2011
Yücel İ., "Yönetim ve Yöneticilik", İşletme Becerileri Grup Çalışması , Ekici K. M., Ed., Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, ss.23-42, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi