Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taşci K., Şat S., "Sipehsâlâr Mecdeddîn Ferîdûn b. Ahmed’in Risâle-i Sipehsâlâr be-Menâkıb-ı Hazret-i Hüdâvendigâr Adlı Eserinin Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Bakımından Ehemmiyeti", Bayburt Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-64, 2018
Taşci K., "Kitâb-ı Diyârbekriyye’ye Göre Çoruh Vadisinde Ak-Koyunlu Hâkimiyeti", KAREN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.153-186, 2015 (Link)
Taşci K., "Selçuklu Devlet Anlayışının Farslaşmasına (İranîleşmesine) Vezir Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâset-Nâme (Siyerü’l-Mülûk) Adlı Eserinin Etkisi", Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, cilt.6, ss.85-104, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşci K., "Erzincan'ın Coğrafi Konumunun Ortaçağ Dönemi Anadolu Siyasetine Etkisi", Uluslar arası Erzincan Tarihi Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, vol.., no.., pp..-. (Link)
Taşci K., "Tarihten Tarihî Romana Malazgirt Meydan Muharebesi: Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Tarihî Romanlar Arasında Bir Mukayese", IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, MUŞ, TÜRKIYE, 19-21 Ağustos 2019, cilt.., no.., ss..-. (Link)
Taşci K., "Ak Koyunlu-Osmanlı Münasebetleri Bağlamında XV. Yüzyıl Anadolu-İran Etkileşimi", 10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2018, vol.., no.., pp..-.
Taşci K., "Osmanlı Tarihçisi Nazmîzâde Murteza’nın Bağdâd Tarihine Dair Gülşen-i Hulefâ (Halîfelerin Gül Bahçesi) Adlı Eserine Göre Selçuklu Öncesi Abbâsî Hilâfetinde Türk Nüfuzu (Sâmerrâ Dönemi, Mîhne Süreci, Emîrü’l-Ümerâlık Kurumu ve Büveyhîler Türk Tasavvuru)", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2018, vol.., no.., pp..-.
Taşci K., "Perslerin (Farsların, İranlıların) Düşmanı İskender-i Makedonî’den Müslümanların Dostu İskender-i Zü’l-Karneyn’e Türk Tarih Yazımında İskender Tasavvuru", Öntarihten Geç Antik Çağ'a Anadolu - İran Kültürel, Sosyal, Ticari ve Askeri Etkileşimler - III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, cilt.., no.., ss..-.
Taşci K., "Kösedağ Savaşı Öncesi Moğolların Doğu Anadolu'daki Siyasi ve Askeri Faaliyetleri", 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şûrası, SİVAS, TÜRKIYE, 10-10 Aralık 2017, vol.., no.., pp..-.
Taşci K., "Ahıska Bölgesinin Türkleşmesine Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devletlerinin Gürcistan Siyasetinin Etkisi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, no.., pp.597-612 (Link)
Taşci K., "Sulduslu/Çobanlı Timurtaş Noyan’ın Mehdilik İddia Etmesine Cengiz Han’ın Yeniden Dirileceği İnancının ve İlhanlı Devleti’ndeki Şiilik Cereyanlarının Etkisi", Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2017, vol.., no.., pp..-.
Taşci K., "Selçuklu Türkiye’sinde İlhanlı/Moğol Tahakkümünün Çukurova Bölgesinin Türkleşmesine Etkisi", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – 3 “Ramazanoğulları Beyliği”, ADANA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.., no.., pp..-.
Taşci K., "Malazgirt Meydan Muharebesi Öncesi Anadolu’ya Yapılan Selçuklu/Türkmen Akınlarının Maraş’ın Siyasî Durumuna Etkisi", Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2016, vol.II, no.., pp.78-94 (Link)
Taşci K., "Erzincan’da Eretnâlı Hâkimiyeti", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.1, no.., pp..389-408 (Link)
Taşci K., "Selçuklular Zamanında Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına Karşı Bizans Devletinin Aldığı Askerî ve Siyasî Tedbirler (1018-1071)", 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.4, no.1, pp.537-553 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Taşci K., "Ortaçağda Erzincan", Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Ed., Erzincan Valiliği Yayını, Ankara, ss.107-120, 2019 (Link)
Taşci K., "Ortaçağ Döneminde İdari Yapı", Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Ed., Erzincan Valiliği Yayını, Ankara, ss.137-142, 2019 (Link)
Taşci K., "İslâmiyet ve Türkler, Abbâsîler Döneminde Türkler", in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti - 8 - Müslüman Türk Devletleri (I), Palabıyık, M. H., Eds., Siyer Yayınları, İstanbul, pp.111-139, 2018 (Link)
Taşci K., "Abbâsîlere Bağlı Türk Devletleri, Sâcoğulları", in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti - 8 - Müslüman Türk Devletleri (I), Palabıyık, M. H., Eds., Siyer Yayınları, İstanbul, pp.195-250, 2018 (Link)
Taşci K., "Kösedağ Savaşı Öncesi Moğolların Doğu Anadolu'daki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri", in: Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası 1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali, Kaya, A., Eds., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.161-197, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi