Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uçar M., Soyyiğit S., Nişanci M., "Ülkelerin İktisadi Gelişmişlik ve Ekonomik Karmaşıklık Düzeyleri Arasındaki İlişki: G8 Ülkeleri Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.138-148, 2019
Soyyiğit S., Doğan S., "Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Yapısal Analizi: Artan Rekabet mi Yoksa Yoğunlaşma mı?", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.164-180, 2019
Soyyiğit S., Topuz H., Özekicioğlu H., "Ekonomik Kompleksite, İhracat ve Sabit Sermaye Yatırımlarının Kişi Başına Düşen Gelir Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Örneği", Mehmet Akif Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, pp.393-407, 2019
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkilerinKompleks Ağ Yaklaşımı ile Sektör Bazlı Analizi", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.401-433, 2019
Soyyiğit S., "A comparative analysis of causality between institutional structure and economic performance for developed and developing countries", Montenegrin Journal of Economics, vol.15, pp.37-51, 2019
Soyyiğit S., "Sektörel Katma Değer ve Yapısal Dönüşüm İlişkisi: CEE Ülkeleri ve Türkiye Analizi", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.20, ss.377-393, 2019
Özekicioğlu H., Soyyiğit S., "Dış Ticaret ve Göç İlişkisi Üzerine Bir Çekim Modeli Analizi: Almanya Örneği", Journal of Economy Culture and Society, vol.60, 2019 (Link)
Soyyiğit S., Eren E., Akiş E., "Investigation of the Relationship between Economic Complexity Level and Human Development Level: Comparison of Developed and Developing Countries", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.6, pp.162-174, 2019
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Tarımsal Katma Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: E7 Ülkeleri Örneği", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.403-429, 2019
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Complex Network Analysis of International Olive Oil Market", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.24, ss.117-130, 2018 (Link)
Soyyiğit S., "OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.374-392, 2018 (Link)
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Zeytin İhracatı ve Uluslararası Piyasada Türkiye’nin Rolünün Ağ Analizi Yaklaşımı İle İncelenmesi", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.47-84, 2018
Soyyiğit S., "Türkiye’de Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemde İl Bazında Yakınsama Analizi", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.1279-1287, 2018
Soyyiğit Kaya S., Keleş Ş., Doker A.C., "AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi", The International New Issues in Social Sciences, vol.5, pp.205-230, 2017
Soyyiğit Kaya S., Çirpici Y.A., "An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries", Yıldız Social Science Review, vol.3, pp.65-88, 2017
Soyyiğit Kaya S., Boz Ç., "Global Input - Output Analysis: A Network Approach", Yıldız Social Science Review, vol.3, pp.89-102, 2017
Eren E., Soyyiğit Kaya S., "Network analysis of interbank cross-border flows at country level (2006 - 2015)", Pressacademia, vol.4, pp.171-187, 2017 (Link)
Soyyiğit Kaya S., Eren E., "Complex Network Approach to International Trade of Fossil Fuel", International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, vol.10, pp.52-60, 2016
Soyyiğit Kaya S., "Türkiye’de Savunma Harcamalarının İktisadi Etkileri Üzerine Nedensellik Analizi (1970 – 2010)", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.17-38, 2013
Doğan S. , Soyyiğit Kaya S., "Gümrük Birliği Sonrasında (1996-2009) Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaretinin Ülke ve Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, pp.1-18, 2011
Soyyiğit Kaya S., "Türkiye’de İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi Uygulamaları ve İmalat Sanayii Üzerinde Etkinliği: Nedensellik Analizi (1990-2008)", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.60, ss.135-156, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Soyyiğit S., Özekicioğlu H., "Analysis of International Trade in the Belt and Road Initiative in terms of Broad Economic Classification", 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, TÜRKIYE,
Soyyiğit S., "Ticaret Savaşları Çağında Çin’in ‘Bir Yol – Bir Kuşak’ Projesi ve Olası Etkiler", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ,
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Investigation of Global Production Network via Network Analysis", The 19th Annual Conference on Finance and Accounting, ,
Yavuzaslan K., Soyyiğit S., "İktisadi Karar Birimlerinin Demografik Özelliklerinin Davranışsal İktisatla Analizi: Deneysel İktisat Çalışmaları", 4th SCF International Conference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-European Union Relations”, ,
Soyyiğit S., "Orta Gelir Tuzağından Çıkış ve Yapısal Dönüşüm İlişkisi: Rassal Katsayılı Panel Regresyon Analizi", ICOAEF’18, ,
Soyyiğit Kaya S., Çirpici Y.A., "Analysis and Comparison of Input-Output Structures of Turkey and Selected Countries", AICSS 2017, ,
Soyyiğit Kaya S., Keleş Ş., Nişanci M., Doker A.C., Emsen Ö.S., "Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme", III. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, ,
Soyyiğit Kaya S., "Hakikat-Sonrası Çağ ve Sosyel Bilimler", ICOPEC 2017 BELGRADE, ,
Soyyiğit Kaya S., Boz Ç., "Revizyon Ne Anlama Geliyor?: TÜİK’in Yeni Sistemi", ICOPEC 2017 BELGRADE, ,
Soyyiğit Kaya S., Yavuzaslan K., "TÜRKİYE’NİN ZEYTİN YAĞI İHRACATININ KOMPLEKS AĞ ANALİZİ", EUREFE’17, AYDIN, TÜRKIYE, 27-29 Temmuz 2017, pp.200-200
Soyyiğit Kaya S., "ULUSLARARASI ZEYTİN TİCARET AĞININ KOMPLEKS AĞ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ", IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, ,
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Uluslararası Zeytinyağı Piyasası ve Türkiye’nin Rolü", EUREFE’17, ,
Yavuzaslan K., Soyyiğit Kaya S., "PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN İKTİSADİ ETKİLERİ", IARSP 2017International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference, ,
Soyyiğit S., Yavuzaslan K., "Uluslararası Zeytin Ticaret Ağının Kompleks Ağ Yaklaşımı ile Analizi", International Social Sciences and Humanities Berlin Conferences, ,
Boz Ç., Soyyiğit Kaya S., "Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye’de Gelir Dağılımı", Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp.638-658 (Link)
Soyyiğit Kaya S., Eren E., "Network Approach to Input-Output Analysis: The Case of Turkey", 2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1
Boz Ç., Soyyiğit S., "Etkinlik Ve Eşitlik Hedeflerini Birleştirmek: Türkiye’de Kapsayıcı Büyüme (2006-2014)", UEK-TEK 2016, Muğla, TÜRKIYE,
Eren E., Soyyiğit Kaya S., "Network Analysis of Turkey's Trade with EU-28 with Regards to Broad Economic Classification", 1st Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.1-1
Eren E., Soyyiğit S., "Network Analysis of Turkey’s Trade with EU-28 with regards to BEC Classification", AICSS 2015, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Soyyiğit S., "Kompleks Ağlar ve İktisat", Pegem Akademi, Ankara, 2019
Soyyiğit S., "Beşeri Sermaye Teorisi: Klasik Yaklaşımdan Kompleksite Yaklaşımına", in: Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Yüksel Akay Ünvan, Eds., IVPE, 2019
Soyyiğit S., "China’s Neo-Mercantilist Policies and Growth Process", in: Smaller World, Bigger Issues, Hale Kırer Silva Lecuna, Eds., Peterlang, 2019
Soyyiğit Kaya S., Çirpici Y.A., "Sosyal ve Ekonomik Ağlar", Kompleksite ve İktisat, Ercan Eren, Serçin Şahin, Ed., Efil, İstanbul, ss.96-123, 2017
Soyyiğit Kaya S., Boz Ç., "IMPACT OF THE CHINESE ECONOMY ON TURKEY AS AN INPUT PROVIDER", in: Current Debates in Economics Econometrics, İsmail Şiriner, Şevket Alper Koç, Hilal Yıldız, Eds., Ijopec Publication, İstanbul, pp.269-290, 2017
Soyyiğit Kaya S., Akiş E. , Çağlar Ü. , "Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Para ve Kur Politikaları", 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Yusuf Alpaydın - Halil Tunalı, Ed., İTO Yayınları, İstanbul, ss.69-104, 2011 (Link)
Akiş E. , Soyyiğit Kaya S., Çağlar Ü. , "Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları", 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Yusuf Alpaydın - Halil Tunalı, Ed., İTO Yayınları, İstanbul, ss.105-150, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi