Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güney S., Saka Ilgin K., "Yatırım araçlarının BIST-100 endeksi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi", erciyes üniversitesi iibf dergisi, ss.226-245, 2019 (Link)
Güney S., Baş M., "Türkiyedeki Yükseköğretim Uygulamalarının Muhasebe Eğitimine Etkileri ", Akademik Bakış Dergisi, pp.368-383, 2015
Güney S., Dizman Ş., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu'da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler (Erzincan İli Uygulaması)", Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.97-110, 2015
Güney S., Sari S.S., "Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada İç Kontrolün Rolü", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.76-92, 2015 (Link)
Güney S., Özyiğit H., "Muhasebedeki Verilerin Yönetimde Kullanılması ve Elektronik Muhasebe Verilerinin Yönetim Karalarına Etkisi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.279-297, 2015 (Link)
Güney S., "Türkiye’de Özelleştirmenin Maliyetler Üzerine Etkisi: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.314-327, 2013 (Link)
Güney S., "Examination of Privatization Results with Ratio Analysis: A Turkey Example (Afyon Cement Plant Application)", International Research Journal of Finance and Economics, pp.39-50, 2013
Çinar O., Güney S., "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Etik Algıları: Erzurum Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.26, ss.91-106, 2012 (Link)
Güney S., Bozkurt R., "The Problems and Ethical Attitudes of Accounting Professionals Toward Accounting Errors and Frauds: A Model Practice in City of Erzurum", International Journal of Business and Social Science, vol.3, no.20, pp.255-268, 2012 (Link)
Güney S., "Günümüz Finans ve Bankacılık Sektörünün Kriz Dönemlerinde Liderlik Modeli veUygulamaları", Akademik Bakış Dergisi, pp.1-22, 2012 (Link)
Güney S., "The Effects of Fraudulent Financial Reporting on Tax Revenues: An Example of Turkey", European Journal of Social Sciences, vol.35, pp.458-469, 2012
Güney S., "Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türk Ekonomisindeki Rolü: Kredi Derecelendirme Kuruluşları Siyasallaşıyor mu?", İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, ss.1-15, 2012
Çinar O., Güney S., "Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Sorunlar Hakkındaki Görüşleri: Erzurum Örneği", EKEV Akademi Dergisi, ss.259-272, 2012
Güney S., Yiğiter Ş.Y., Korkmaz M., Ceylan N., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Muhasebe Standartlarının Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Uyumlaştırılmasında Gelinen Son Nokta", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.110-128, 2012 (Link)
Güney S., Dilbaz Alacahan N., "Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Türkiye Değerlendirmesi", Akademik Bakış Dergisi, pp.1-13, 2012 (Link)
Güney S., "The Role Of Accounting And Certified Public Accountants In The Prevention Of The Informal Economy In Turkey", Far East Journal of Psychology and Business, pp.458-469, 2011
Güney S., Bozkurt R., "Türkiye’deki Transfer Fiyatlandırma Uygulamalarının Vergisel ve Diğer Faktörler Dikkate Alınarak İncelenmesi: Erzurum Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.149-166, 2011 (Link)
Güney S., "Yapı kooperatifleri ve Toplu Konut İdaresi", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-14, 2010
Güney S., "Yapı Kooperatifleri ve Katma Değer Vergisi Kanunu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.1-20, 2009
Güney S., "Mortgage Krizi ve Yapı Kooperatifleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.167-180, 2009 (Link)
Güney S., "Yapı Kooperatifleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu”- EKEV Akademi Dergisi", EKEV Akademi Dergisi, ss.1-15, 2009
Güney S., "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Genel Sorunları: Erzurum İli Örneği", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , ss.87-100, 2009 (Link)
Güney S., "Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Sorunu ve Çözüm Önerileri", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , ss.87-100, 2009
Güney S., "Yapı Kooperatiflerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-15, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güney S., "Transfer Fiyatlandırmanın Türkiye’deki İşletmelerde Uygulanamamasının Nedenleri", 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi , ZONGULDAK, TÜRKIYE, - , cilt.cilt I, no.10, ss.394- (Link)
Güney S., "muhasebe, maliye, denetim, vergi ve ilgili mevzuat çalışmalarının bilimsel buluşması”" bildiri kitapçığındaki "Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Aday Stajyerlerin Muhasebe Hata ve Hileleri Karşısındaki Etiksel Tutumları: Erzurum İli Muhasebe Meslek Mensupları ve Stajyerler Uygulaması"", III. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı konferansı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.150-
Güney S., Yiğiter Ş.Y., "Kurumsal İşletmelerde İç Kontrol Sistemleri ve Risk Yönetimi", 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Konferansı , KIRIM, UKRAYNA, 28 Ağustos - 2 Eylül 2012, ss.519-526
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dizman Ş., Güney S., "Muhasebe ve Muhasebecilerin Yönetim Kararları Üzerine Etkisi", Ekin Yayınevi, BURSA, 2015
Güney S., "Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadelede Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Rolü: Erzurum ve Erzincan Uygulaması", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi