Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Lokmaci S., "Solak-zâde Tarihi’ne Göre İstanbul’un Kuruluşuyla İlgili Efsaneler", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.6, pp.340 -363, 2019 (Link)
Lokmaci S., "SULTAN AHMED b. MUHAMMED’E AİT İSTİHRÂC RİSÂLESİ", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.187-197, 2019 (Link)
Lokmaci S., "Fransız Milli Kütüphanesi’nde Bulunan Onsekizinci Yüzyıla Ait Bir El Yazması: Resimli Osmanlı Tarihi", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.23-44, 2019 (Link)
Lokmaci S., "Solak-zâde Tarihi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), pp.515-531, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Başbakanlık Osmanlı arşiv belgelerine göre Balkanlardaki bitkileri inceleyen iki araştırmacı: Dr. Edvard Formanek ve Dr. Antonia Baldacci", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.5, pp.44-58, 2018 (Link)
Lokmaci S., "Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Mirâtü’l Avâlim İsimli Eseri ", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.5, pp.64-114, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), pp.407-422, 2018 (Link)
Lokmaci S., "Hezârfen Hüseyin Efendi’nin Tenkîh-İ Tevârih-İ Mülûk İsimli Eserinin Fransız Milli Kütüphanesinde Supplement Turc 137 Arşiv Numarası İle Kayıtlı Nüshası Üzerine", Asosjournal, pp.225-236, 2017 (Link)
Lokmaci S., "Osmanlı Tarih Yazıcılığında Gazavatnameler ve Ebubekir b. Abdullah’ın Şark Seferleri İsimli Gazavatnamesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.665-677, 2017
Lokmaci S., Köse M., "34 AE TARİH 936 ARŞİV NUMARALI SURRE-İ HÜMAYUN MASRAF DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED), cilt.10, ss.249-258, 2017 (Link)
Lokmaci S., "Hoca sadeddin efendi’nin tacü’t tevârîh isimli eserinin Künhü’l ahbâr, solak-zâde tarihi ve nuhbetü’t tevârîh’e etkileri", Belgü (Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi), ss.95-110, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köse M., Lokmaci S., "XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi", Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2019, pp.1-1
Lokmaci S., Doğan İ., Yanar Y., "16. Yüzyıl Osmanlı Tarihçilerine Göre Otlukbeli Savaşı", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, TÜRKIYE,
Lokmaci S., Köse M., "1734 Tarihli Bir El Yazmasına Göre Osmanlı İstanbul’undaki Meslek Grupları", V. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, TÜRKIYE,
Lokmaci S., "Vakıat-ı Sultan Cem'in Osmanlı Tarih Yazıcılığına Tesirleri", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2018, vol.4, pp.133-151 (Link)
Lokmaci S., Köse M., "Özdemiroğlu Osman Paşanın Şark Seferlerini Anlatan Bazı Eserler", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, pp.545-551 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Two researchers who examined plants in the Balkans according to documents in the Ottoman archives of Office of the Prime minister: Antonia Baldacci and Dr Edward Formane", Travellers in Ottoman Lands The Botanical Legacy, Edinburgh, INGILTERE, 13-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Köse M., Lokmaci S., "İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINDA RUSYA’NIN 1864 KAFKAS SOYKIRIMI VE ÇERKEZLERİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ", 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Kasım 2017, pp.227-228 (Link)
Lokmaci S., "XV. Yüzyıl Münevverlerinden Ahmed Bîcân ve Acaib-i Mahlukât İsimli Eseri", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.3, pp.621-627
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Lokmaci S., Özdemir R., "Târîh-i Yeñi Dünyâ-Hadîs-i Nev", Akıl Fikir Yayınevi, İstanbul, 2019
Lokmaci S., "Osmanlı Dönemi Vakıfları", Erzincan 2019, Akın Hüsrev, Ed., Uyum Ajans, Erzincan, ss.163-173, 2019
Lokmaci S., "Telhîsü'l-Beyân Fî Tahlîsü'l-Büldân", Fenomen Yayıncılık, Ankara, 2019 (Link)
Lokmaci S., "Şark Seferleri", Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2018
Lokmaci S., "Sergüzeşt-i Sultan Cem ve Ba'zı Veka'yi-i Sultân-ı Sa'id Bâyezid Hân", Divan Kitap, İstanbul, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı", in: Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, SÖYLEMEZ M.M, Eds., Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.169-197, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi