Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Lokmaci S., "Solak-zâde Tarihi’ne Göre İstanbul’un Kuruluşuyla İlgili Efsaneler", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.6, pp.340 -363, 2019 (Link)
Lokmaci S., "SULTAN AHMED b. MUHAMMED’E AİT İSTİHRÂC RİSÂLESİ", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.187-197, 2019 (Link)
Lokmaci S., "Fransız Milli Kütüphanesi’nde Bulunan Onsekizinci Yüzyıla Ait Bir El Yazması: Resimli Osmanlı Tarihi", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.23-44, 2019 (Link)
Lokmaci S., "Solak-zâde Tarihi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), pp.515-531, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Başbakanlık Osmanlı arşiv belgelerine göre Balkanlardaki bitkileri inceleyen iki araştırmacı: Dr. Edvard Formanek ve Dr. Antonia Baldacci", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.5, pp.44-58, 2018 (Link)
Lokmaci S., "Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Mirâtü’l Avâlim İsimli Eseri ", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.5, pp.64-114, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), pp.407-422, 2018 (Link)
Lokmaci S., "Hezârfen Hüseyin Efendi’nin Tenkîh-İ Tevârih-İ Mülûk İsimli Eserinin Fransız Milli Kütüphanesinde Supplement Turc 137 Arşiv Numarası İle Kayıtlı Nüshası Üzerine", Asosjournal, pp.225-236, 2017 (Link)
Lokmaci S., "Osmanlı Tarih Yazıcılığında Gazavatnameler ve Ebubekir b. Abdullah’ın Şark Seferleri İsimli Gazavatnamesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.665-677, 2017
Lokmaci S., Köse M., "34 AE TARİH 936 ARŞİV NUMARALI SURRE-İ HÜMAYUN MASRAF DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED), cilt.10, ss.249-258, 2017 (Link)
Lokmaci S., "Hoca sadeddin efendi’nin tacü’t tevârîh isimli eserinin Künhü’l ahbâr, solak-zâde tarihi ve nuhbetü’t tevârîh’e etkileri", Belgü (Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi), ss.95-110, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köse M., Lokmaci S., "XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi", Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2019, pp.1-1
Lokmaci S., "Vakıat-ı Sultan Cem'in Osmanlı Tarih Yazıcılığına Tesirleri", 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2018, vol.4, pp.133-151 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Two researchers who examined plants in the Balkans according to documents in the Ottoman archives of Office of the Prime minister: Antonia Baldacci and Dr Edward Formane", Travellers in Ottoman Lands The Botanical Legacy, Edinburgh, INGILTERE, 13-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Lokmaci S., Köse M., "Özdemiroğlu Osman Paşanın Şark Seferlerini Anlatan Bazı Eserler", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, pp.545-551 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORLARINDA RUSYA’NIN 1864 KAFKAS SOYKIRIMI VE ÇERKEZLERİN ANADOLU’YA GÖÇLERİ", 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Kasım 2017, pp.227-228 (Link)
Lokmaci S., "XV. Yüzyıl Münevverlerinden Ahmed Bîcân ve Acaib-i Mahlukât İsimli Eseri", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2016, vol.3, pp.621-627
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Lokmaci S., Özdemir R., "Târîh-i Yeñi Dünyâ-Hadîs-i Nev", Akıl Fikir Yayınevi, İstanbul, 2019
Lokmaci S., "Şark Seferleri", Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2018
Lokmaci S., "Sergüzeşt-i Sultan Cem ve Ba'zı Veka'yi-i Sultân-ı Sa'id Bâyezid Hân", Divan Kitap, İstanbul, 2018 (Link)
Köse M., Lokmaci S., "Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve İktisadi Yapısı", in: Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, SÖYLEMEZ M.M, Eds., Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, pp.169-197, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi