Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yavuz S., Deveci M., Akyurt İ.Z., "A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection", JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, vol.31, pp.820-847, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yavuz S., Törenek M., "Türkiye'de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma", Verimlilik Dergisi, ss.199-218, 2019
Yavuz S., Karabulut T., "Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Erzincan Kent Memnuniyeti İle İlgili Görüşleri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.97-110, 2018
Yavuz S., Törenek M., "Katılım Bankacılığı Tercihinin, Müşterilerin Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi ", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.453-472, 2018
Yavuz S., Akman Z., "Üniversitelerin Sunmuş Olduğu Hizmetin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği ", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.39-62, 2018
Yavuz S., Yaşar F., "İmalat İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: BIST 100 Örneği", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.193-220, 2017
Yavuz S., Karabulut T., "Markov Analizi ile Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.221-235, 2016
Yavuz S., Karabulut T., "Kanonik Korelasyon Analizi Metodu İle Birbirinin Devamı Olan Dersler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İşletme Bölümü Örneği", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.459-476, 2016
Yavuz S., Karagöz Y. , Eş A. , "Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.227-246, 2015
Yavuz S., Yildirim S., Elmas B., "Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi:BIST'de Bir Uygulama", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.73-82, 2015
Yavuz S., Deveci M., "Bulanık Topsıs ve Bulanık Vikor Yöntemleriyle Alısveris Merkezi Kurulus Yeri Seçimi ve Bir Uygulama", Ege Akademik Bakıs Dergisi, vol.14, pp.1-28, 2014
Yavuz S., Kabadayi B., Savaş N., Doker A.C., "Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.133-141, 2014
Yavuz S., Deveci M., Karabulut T., Şentürk E., "Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.95-114, 2014
Yavuz S., Yakut E., Elmas B., "Yapay Sinir Agları Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini ", Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.139-157, 2014
Yavuz S., İşçi Ö., "Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.157-174, 2013
Yavuz S., Çemrek F., "Konjoint Analizi ile Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.379-396, 2013
Yavuz S., Deveci M., "İstatistiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağın Performansına Etkisi", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.167-187, 2012
Yavuz S., Aslan İ., "Türkiye’de 2008 Küresel Finansal Krizi: Krizin Erzincan İline Etkileri ve Beklentiler", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.179-194, 2012
Yavuz S., Çınar O., Aslan İ., "Analyzing Survey Questions According to Departments and Checking the Reliability of Them for an Organization", International Journal of Business and Management, , vol.7, pp.185-201, 2012
Yavuz S., Çınar O., Aslan İ., "Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Hakkındaki Tutum , Düşünce ve Davranışları: Erzincan Üniversitesi Örneği", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.23, ss.103-124, 2012
Yavuz S., "Öğretmenlerin Otomobil Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.29-46, 2012
Yavuz S., Aslan İ., "Statistical Analysis of a Group to Support Decision Making Processes", Is, Guc” Industrial Relations and Human Resources Journal , vol.14, pp.65-90, 2012
Yavuz S., "Kalite Kontrolünde İstatistiksel Tekniklerin Yeri ve Önemi", Verimlilik Dergisi, ss.23-43, 2010
Yavuz S., "Hataları Ardışık Bağımlı (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.123-140, 2009
Yavuz S., "Regresyon Analizinde Doğrusala Dönüştürme Yöntemleri ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.165-179, 2009
Yavuz S., "Shewhart Kontrol Grafiklerinde Kontrol Dışı Durumlar", Verimlilik Dergisi, ss.53-64, 2008
Yavuz S., "Kalitenin Gelişmesinde Emeği Geçen Kalite Guruları ", Standart Dergisi, ss.100-104, 2007
Yavuz S., "Süreç Yeterliliği Analizi ve Bir Uygulama", Otomasyon Dergisi, ss.128-132, 2007
Yavuz S., "Nicel ve Nitel Kalite Kontrol Grafiklerinin Bilgisayar Ortamında Uygulanması", Otomasyon Dergisi, ss.244-248, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yavuz S., Yaşar F., "Veri Zarflama Analizi ile Bist’te İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Etkinliklerinin Ölçümü", Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, pp.1119-1139
Yavuz S., Yaşar F., "Sınıflama(Nominal) Ölçeğine Göre Elde Edilen Veriler İçin Kullanılan Parametrik Olmayan Bağımlı Örneklem Testleri ve Uygulamaları ", Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 18-20 Ocak 2019, vol.1, pp.354-364
Yavuz S., Karabulut T., "2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması", Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.168-168 (Link)
Yavuz S., "Ulaştırma ve Atama Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü", Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, pp.1809-1819
Yavuz S., Yaşar F. , "Serilerin Finans Hesaplarında Kullanılması", 31.Ulusal Matematik Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2018, ss.100-100
Yavuz S., Yiğiter Ş.Y., Sari S.S., "Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi", International Congress on Political, Economic and Social Studies, VENEDIK, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.131-131
Yavuz S., Sari S.S., Karabulut T., "Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi", International Congress on Political, Economic and Social Studies, VENEDIK, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.130-130
Yavuz S., Karabulut T., "Bologna Süreci Kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Açısından Paydaş Görüşlerinin Önemi", Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.169-169 (Link)
Yavuz S., "Ortalamalar Arası Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması ", Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, pp.1801-1808
Yavuz S., "Erzincan’da İşlenen Suç Türleri ve Oranının Diğer İllerle Karşılaştırılması", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.2, pp.323-335
Yavuz S., Özçomak M.S. , Karabulut T., "Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Eğri Uydurma", 17. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, pp.830-845
Yavuz S., Özen Ü., Çınar O., Aslan İ., "Analyzıng Technology Usage of Students at the Universty of Erzincan", International Conference on Information and Social Science, Nagoya, JAPONYA, 5-9 Ekim 2013, pp.1-11
Yavuz S., Deveci M., Karabulut T., "Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği ", XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 20-25 Mayıs 2013, pp.170-170
Yavuz S., Yakut E., Elmas B., "Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini", XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 20-25 Mayıs 2013, pp.123-123
Yavuz S., Kabadayi B., Savaş N., "Türkiye Turizm Talebi:Bir Çekim Modeli Uygulaması", XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 20-25 Mayıs 2013, pp.100-100
Yavuz S., Deveci M., Özcan S., "Zaman Etüdü ve Bir İşletmede Standart Zaman Hesaplaması", Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü konferansı dahilinde, “XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2011, ss.687-694
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yavuz S., "Altı Sigma", Hizmet Pazarlaması, Kahraman Çatı, Abdulvahap Baydaş, Ed., Asil Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.230-250, 2010
DİĞER YAYINLAR
Yavuz S., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi