Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim S., Akkaynak B., "Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, ss.53-67, 2018
Bahar H.H., Yildirim S., "Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Ögrenme Stilleri ile Basarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre Incelenmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.14-27, 2017 (Link)
Bahar H.H., Yildirim S., "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.38, ss.14-27, 2017
Yildirim S., Karabulut T., "OKUL VE İŞ YAŞAMINDA GENEL MUHASEBE DERSİNİN ROLÜ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.229-240, 2017 (Link)
Yildirim S., "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.27-40, 2015
Yildirim S., "Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi:BIST'de Bir Uygulama ", Erzincan Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.73-82, 2015
Yildirim S., "Genel Muhasebe Dersi Alan öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.1-14, 2015
Yildirim S., "Türkiye'de İşletmelerin Kurumsal yönetim ilkelerine Uyum Notlarının incelenmesi", Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.38-48, 2015
Yildirim S., "A Theoretical Aspect on Corporate Governance and Its Fundamental Problems: Is It a Cure or Another Problem in the Financial Markets?", Journal of Business Law and Ethics, vol.3, pp.20-35, 2015
Yildirim S., "Vaka başı Muayene Maliyetlerinin Kontrol Edilebilirliği", Erzincan üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.VII, ss.79-90, 2014
Yildirim S., "Muhasebe meslek mensuplarının TTK, TMS/TFRS ve KOBİ TFRS ile İlgili Genel Görüşleri:Erzincan Örneği", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt.V, ss.403-416, 2012
Yildirim S., "Tacirler ve Muhasebe Meslek Mensupları İçin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Ticari Defterler ve Envantere İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Yaklaşım dergisi, cilt.20, ss.23-28, 2012
Yildirim S., "Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Denetçi", Mali Çözüm dergisi, ss.43-52, 2011
Yildirim S., "Muhasebe Öğretim Elamanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Düzeyi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.153-162, 2008
Yildirim S., "Türk Ticaret Kanun Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Denetim", Muhasebe Bilim dünyası, cilt.10, ss.141-169, 2008
Yildirim S., "Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-37) Kapsamında Karşılıklar ve Garanti Giderleri", Muhasebe Bilim dünyası, cilt.10, ss.107-122, 2008
Yildirim S., "Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.653-663, 2008
Yildirim S., "Kooperatiflerde Risturn", e-Yaklaşım Dergisi, cilt.15, ss.458-469, 2007
Yildirim S., "Değersiz Alacaklar ve Muhasebesi", Yaklaşım Dergisi, cilt.15, ss.217-221, 2007
Yildirim S., "Muhasebe meslek Mensuplarının mesleki Faaliyetlere İlişkin Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.7, ss.33-45, 2007
Yildirim S., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgisayar ve İnternet Ortamında Yapılan Mesleki İşlemler Hakkındaki Görüşleri", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar dergisi, cilt.7, ss.117-138, 2007
Yildirim S., "Finansal Kiralama ve Türkiye’de 1998-2004 Yılları Arasında Finansal Kiralama Uygulaması", e-Akademi Hukuk,Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, ss.1-1, 2006
Yildirim S., "Çeklerde Kısmi Tahsilat Sorunu ve Muhasebe İşlemleri", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.134-139, 2006
Yildirim S., "KOBİ’lerde Finansal Kiralamadan (Leasing) Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama", Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, ss.361-376, 2006
Yildirim S., "Erzurum’da Muhasebecilerin Meslek Etiği Tutumları", EKEV Akademi Dergisi, cilt.9, ss.343-360, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirim S., Özyiğit H., "İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Gerekliliği", ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, BAYBURT, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.191-192 (Link)
Yildirim S., Akkaynak B., "Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık TOPSIS ile Bir Uygulama", International Congress on Political, Economic and Social Studies, venedik, ITALYA, 28-28 Haziran 2018, pp.115-115
Yildirim S., Akkaynak B., "Firmaların Büyüme stratejileri ve Erzincan ili Organize sanayi bölgesinde Bir Uygulama", Erzincan Uluslararası Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.2, pp.761-768
Yildirim S., "Türk Ticaret Kanunu’na Göre Denetleme Hükümlerinin İncelenmesi", III.Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2013, pp.10-10
Yildirim S., "Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’ye Yansıması", VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2008, ss.10-10
Yildirim S., "Yeni Sermaye Uzlaşısı Basel II ve KOBİ’lere Etkileri", VI.Anadolu İşletmecilik Kongresi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2007, ss.10-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim S., "Finansal Yönetime Giriş", Finansal Yönetim, Kırlı M., Balekoğlu F., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.9-24, 2009
Yildirim S., "Türkiye'de Muhasebe Mesleği", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi